Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dana 10. veljače 2022. na snagu je stupila Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Orebić

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 10. stavak 3. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Orebić (Sl. gl. 01/20) i članka 46. Statuta Općine Orebić (Sl. gl. 02/13, 03/18, 08/18 – pročišćeni tekst, 02/20, 06/21), općinski načelnik Općine Orebić dana 07. veljače 2022. donio je

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Orebić provedeno je u razdoblju od 23. prosinca 2021. do 23. siječnja 2022. godine.

Od petka 14.01.2022. nastavlja se s uobičajnim rasporedom testiranja na Covid-19 u Orebiću.

Sukladno članku 32. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 03/17) i člancima 3. do 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić obavještava javnost o započinjanju postupka

zbog loših vremenskih uvjeta Dom zdravlja Korčula, nažalost, mora obustaviti testiranja na COVID-19 u Orebiću.

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18; dalje: ZZO), članka 29. i članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17; dalje: Uredba), članka 46. Statuta Općine Orebić (Službeni glasnik Općine Orebić 02/13, 03/18, 08/18 – pročišćeni tekst, 03/21) te mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije (KLASA: 351-01/21-01/87, URBROJ: 2117/1-09/2-21-04, od 15. listopada 2021.), načelnik Općine Orebić je dana 04. siječnja 2022. godine donio

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Orebić uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Orebić, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 68/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka Općinskog načelnika Klasa:350-02/20-01/04; Urbroj:2138/03-03-21-19 od 10. prosinca 2021. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić objavljuje

6. sjednica Općinskog vijeća sazvana je za dan 11. prosinca 2021. (subota) s početkom u 9:00 sati u prostoriji Općine Orebić (velika dvorana)

Aktualno:

Sve novosti