Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Četvrtak, 29 Svibanj 2014 09:00

Obvezatne upute MS2 - zaštita izbornog prava

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Orebić propisalo je Obvezatne upute MS 2 - zaštita izbornog prava.

Klasa: 013-03/14-01/03
Urbroj: 2138/03-05-14-07
Orebić, 28. svibnja 2014.

 

Na temelju članka 21. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Orebić (Sl. gl. 03/14) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Orebić propisuje

 

O B V E Z A T N E  U P U T E  MS 2

ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

 

I. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora za članova vijeća mogu podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijske liste birača, kandidati, najmanje 30 birača ili najmanje 5% birača mjesnog odbora u kojem se provode izbori.

II. Ako je kandidacijsku listu predložilo više političkih stranaka, prigovor će se smatrati pravovaljanim i kada ga je podnijela samo jedna politička stranka. Političke stranke će na temelju svojih statuta odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim podnositeljem prigovora.

III. Prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora vijeća podnose se izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.

IV. Izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje po prigovoru u roku od 48 sati od dana kad mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kada su dostavljeni izborni materijali na koje se prigovor odnosi.

V. Ako izborno povjerenstvo, rješavajući po prigovoru, utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale na rezultate izbora, poništit će radnje u tom postupku i odrediti da se te radnje ponove u roku koji mora osigurati održavanje izbora na dan za koji su raspisani.

VI. Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale na rezultat izbora, izborno povjerenstvo poništit će izbor i odredit će rok u kojem će se održati ponovljeni izbori.

VII. Protiv rješenja izbornog povjerenstva podnositelj prigovora ima pravo podnijeti žalbu Uredu državne uprave u Dubrovačko neretvanskoj županiji.

VIII. Žalba se podnosi putem Izbornog povjerenstva u roku od 48 sati, računajući od dana kada je primljeno pobijano rješenje.

IX. Ured državne uprave u Dubrovačko neretvanskoj županiji dužan je donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.

X. Podneseni prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji koje su propisane Odlukom o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Orebić.

 

 

 

 

                                                                                     Predsjednica

                                                                                     Ines Vlahović Cibilić

Aktualno: