Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Natječaji (208)

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 68/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) i Zaključka Općinskog načelnika KLASA:350-02/22-01/01; URBROJ: 2117-17-2-23-24 od 15. prosinca 2023. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić objavljuje

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17) članka 46. Statuta Općine Orebić (Sl. gl. 02/13, 03/18, 08/18 – pročišćeni tekst, 03/21) i Odluke Općinskog načelnika od 28. prosinca 2023., objavljuje se

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17) članka 46. Statuta Općine Orebić (Sl. gl. 02/13, 03/18, 08/18 – pročišćeni tekst, 03/21) i Odluke Općinskog načelnika od 18. prosinca 2023., objavljuje se

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 14. rujna 2023. doinijela je Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života (Narodne novine, broj 107/23).