Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Natječaji (182)

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18; dalje: ZZO), članka 29. i članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17; dalje: Uredba), članka 46. Statuta Općine Orebić (Službeni glasnik Općine Orebić 02/13, 03/18, 08/18 – pročišćeni tekst, 03/21) te mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije (KLASA: 351-01/21-01/87, URBROJ: 2117/1-09/2-21-04, od 15. listopada 2021.), načelnik Općine Orebić je dana 04. siječnja 2022. godine donio

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 68/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka Općinskog načelnika Klasa:350-02/20-01/04; Urbroj:2138/03-03-21-19 od 10. prosinca 2021. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić objavljuje

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Obilaznica Orebić 10.12.2021. u 11 sati u Općini Orebić

Na temelju članka 19. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021.
godine (NN, br. 25/20. i 34/21.), glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku raspisuje

JAVNI POZIV

zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora
u drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine