Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Natječaji (174)

Četvrtak, 25 Ožujak 2021 20:04

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju članka 35. stavak 2., članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i Odluke Općinskog vijeća općine Orebić Klasa:947-01/20-01/35 (Sl. gl. 09/20), objavljuje se

Na temelju članka 19. i 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) Povjerenstvo za provedbu oglasa za izbor višeg referenta naplate komunalne naknade dana 22. ožujka 2021. daje

Na temelju članka 19. i 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor komunalno-prometnog redara dana 22. ožujka 2021. daje

Na temelju Zakona o cestama (“Narodne novine” br:84/11,22/13,54/13,148/13 i 92/14), i članka 61. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (“Narodne novine br:16/07,152/08,124/10,56/13,121/16 i 09/17) te članka 81.Pravilnika o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima (“Narodne novine” br:86/07), Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić kao naručitelj geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta – ulica , objavljuje