Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Utorak, 17 Siječanj 2017 18:36

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Orebić za 2017. godinu

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 36/04, 63/08, 133/13) i članka 46. Statuta Općine Orebić (Sl. gl. 02/13), Općinski načelnik Općine Orebić 04. siječnja 2017. godine donio je

GODIŠNJI PLAN
upravljanja pomorskim dobrom
na području Općine Orebić za 2017. godinu

• UVODNE ODREDBE


• Ovim Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području općine Orebić za 2017. (dalje u tekstu Plan) uređuje se:
• plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom,
• sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom,
• popis djelatnosti iz jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru koje se mogu obavljati na području općine Orebić,
• mikrolokacije za obavljanje djelatnosti iz popisa djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području općine Orebić.

• Ovaj Plan će se dostaviti nadležnom tijelu za poslove pomorstva Dubrovačko-neretvanske županije temeljem članka 5. stavak 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru.

• PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM


• U smislu ovog Plana pod redovnim upravljanjem pomorskim dobrom smatra se briga o zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj uporabi.

• U 2017. god. općina Orebić će poduzeti mjere na zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj uporabi i to kako slijedi:

• poduzimanje manjih radova radi uređenja pomorskog dobra i sanacije oštećenih podzida i mulića, stubišta i ograda, obalnih i potpornih zidova,
• poduzimanje radova koje zadiru u pomorsko dobro a nalaze se po prostorno planskoj dokumentaciji u zoni obale devastirane gradnjom provođenjem zaštita obale od daljnje erozije uzrokovane utjecajem mora, sustavom kamenih blokova, izgradnjom škojere uzduž Velikog mula koji se nalazi u trajektnoj luci,
• osigurati pristup plaži odnosno omogućiti ulazak u more osobama sa invaliditetom na mulu "Škvar", te izgraditi pristupnu rampu za navedene osobe s posebnim tjelesnim potrebama
• sanacija mulova u Vignju koji su oštećeni višegodišnjim uticajem mora i vremenskih nepogoda.i čiščenje tj. uređenje dijela vlake ilaže na Montunu od nabačenog kamenja.
• dohrane slijedećih plaža: Borak “Pavlova plaža”,Potočine, Pratnice, Mokalo, Trstenica, plaža Mrgudić - Mateljak, ispred restorana "Karako", Nuncijata - upravna zgrada KTD "Bilan", ispod hotela - "Amfora" - "Amfora", ispod zgrade Pomorskog muzeja Orebić, ispod zgrade Općine Orebić, plaže između Orebića I Kućišta/Perna//bori/, plaža Perna, plaža Kučište kod mula, Trojstvo - kuća Lupis- Liberan, Liberan - Župni ured Viganj, glavni mul Viganj-Montun - Granica, a u skladu sa količinama i materijalima po Odluci Općinskog vijeća Općine Orebić
• obnova devastiranog mostića ispred upravne zgrade "Bilan" – naselje Orebić, u postojećim mjerama i od kamenog materijalom te povrat istog u prvobitno stanje
• uklanjanje oštećenih betonskih ploča na plaži ispred upravne zgrade hotelskog poduzeća – naselje Orebić.


• SREDSTVA ZA REDOVNO UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM

• Za provedbu mjera redovnog upravljanja pomorskim dobrom u smislu točke II. 2. ovog Plana koristiti će se sredstva u procjenjenom iznosu od 850.000,00 kn, a osigurati će se uz redovita proračunska sredstva i iz sredstva od naknade za izdana koncesijska odobrenja.

• POPIS DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBU KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA PODRUČJU OPĆINE OREBIĆ

• Na području općine Orebić mogu se obavljati slijedeće djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru:

• iznajmljivanje sredstava,
• ugostiteljstvo i trgovina,
• komercijalno-rekreacijski sadržaji,
• obuka jedrenja, veslanja i organizacije športskih natjecanja u windsurfing I ostale športske manifestacije i sl.,
• obuka plivanja,
• organizacija ronilačkih izleta / obuka ronilaca.

2. Djelatnosti iznajmljivanja sredstava u smislu točke IV. 1. a.) ovog Plana može se obavljati iznajmljivanjem sredstava kako slijedi:
• brodica na motorni pogon,
• jedrilica, brodica na vesla,
• sredstva za vuču s opremom (banana, tuba, skije i sl.),
• daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl.,
• skuter,
• dječji skuter,
• dječji skuter do 2 kw.
• pribor i oprema za ronjenje, kupanje (odmorište za kupače i sl.).


3. Djelatnost ugostiteljstva i trgovine u smislu toke IV. 1. b.) ovog Plana može se obavljati sredstvima kako slijedi:
• kiosk, prikolica, brod u smislu pružanja ugostiteljskih usluga, montažni objekt do 12 m2 i sl.,
• pripadajuća terasa objekta,