Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Ponedjeljak, 02 Ožujak 2020 09:29

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) članka 46. Statuta Općine Orebić (Sl.gl. 02/13, 03/18, 08/18 - pročišćeni tekst) i odluke Općinskog vijeća od 10. prosinca 2019. objavljuje se

J A V N I   N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina

I. Predmet prodaje je:
II. čest zgr. 811 i čest. zem. 1124/3 KO Orebić, u naravi kuća s okućnicom, ukupne površine 367 m2 (kuća 52 m2, okućnica 315 m2), početni iznos kupoprodajne cijene 345.000,00 kuna.
III. U natječaju mogu sudjelovati sve poslovno sposobne fizičke osobe državljani RH i EU, te pravne osobe sa sjedištem u RH
IV. Rok za podnošenje pismenih ponuda je 8 (osam) dana od dana objave u Dubrovačkom vjesniku.
V. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom na adresu Općine Orebić, Obala pomoraca 24., Orebić, s naznakom "natječaj ponuda za kupnju nekretnine - ne otvarati".
VI. Uvjeti plaćanja: 50% u roku od 15 dana od potpisa ugovora, ostatak u roku 60 dana od potpisa Ugovora. Pravo uknjižbe stiče se po uplati cijelog iznosa kupoprodajne cijene.
VII. Sudionici natječaja su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 5% od početne cijene. Uplaćena jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu ponuditelja čija se ponuda prihvati, a ponuditeljima čije ponude ne budu prihvaćene uplaćena jamčevina se vraća u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru. Uplaćena jamčevina se ne vraća najpovoljnijem ponuditelju ukoliko odustane od sklapanja ugovora nakon dostave odluke o izboru. Jamčevinu je potrebno uplatiti na IBAN račun Općine Orebić HR3624070001830800006 s pozivom na broj: HR68-7889-OIB, svrha doznake: jamčevina, primatelj: proračun općine Orebić.
VIII. Ponuda mora, kao obavezne elemente sadržavati za fizičke osobe - ime i prezime, OIB, adresu, dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili putovnice), broj računa za povrat jamčevine, oznaku nekretnine za koju podnosi ponudu, ponuđenu cijenu u nominalnom iznosu u kunama, način i rok plaćanja, dokaz o uplaćenoj jamčevini i potvrdu o podmirenim obvezama prema Općini Orebić, po bilo kojoj osnovi, a za pravne osobe još i naziv tvrtke, OIB, adresu sjedišta, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje te preslik izvoda iz sudskog registra odnosno presliku obrtnice.
IX. Nepravodobne i nepotpune ponude, kao i ponude ponuditelja koji nisu podmirili financijske obveze prema Općini neće se razmatrati.
X. Najpovoljnijom ponudom će se smatrati ponuda s najvišim iznosom ponuđene kupoprodajne cijene.
XI. Porezne obveze, ovjere ugovora kao i ostale troškove vezane za kupnju snosi kupac.
XII. Općina zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja ponuditeljima te nije obvezna prihvatiti ni jednu ponudu, u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditeljima.
XIII. Uvid u procjenu nekretnine kao i druge obavijesti mogu se dobiti u Općini svakog radnog dana od 09,00 do 12,00 sati.

Klasa: 947/01/19-01/25
Urbroj: 2138/03-03-20-02

OPĆINA OREBIĆ