Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Subota, 02 Rujan 2023 09:57

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju članka 35. stavak 2., članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i Odluke Općinskog vijeća općine Orebić (Sl. gl. 05/23), objavljuje se


JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina


I. Predmet prodaje je:
- čest. zem. 498 KO Viganj, površine 468 m2, početna cijena 70.200,00 eura,

II. U natječaju mogu sudjelovati sve poslovno sposobne fizičke osobe državljani RH i EU, te pravne osobe sa sjedištem u RH

III. Rok za podnošenje pismenih ponuda je 8 (osam) dana od dana objave u Dubrovačkom vijesniku.

IV. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom na adresu općine Orebić, Obala Pomoraca 24, Orebić, s naznakom “natječaj - ponuda za kupnju nekretnina - ne otvarati”

V. Uvjeti plaćanja 50% u roku 15 dana od potpisa ugovora, ostatak u roku od 60 dana od potpisa.

VI. Sudionici natječaja su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 5% početne cijene. Uplaćena jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu ponuditelja čija se ponuda prihvati, a ponuditeljima čije ponude ne budu prihvaćene uplaćena jamčevina se vraća
najkasnije u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru. Uplaćena jamčevina se ne vraća najpovoljnijem ponuditelju ukoliko odustane od sklapanja ugovora nakon dostave odluke o izboru.
Jamčevinu je potrebno uplatiti na IBAN račun Općine Orebić HR3624070001830800006 s pozivom na broj: HR68-7889-OIB, svrha: jamčevina, primatelj: proračun općine Orebić.

VII. Ponuda mora kao obvezne elemente sadržavati naziv, odnosno ime i prezime, sjedište odnosno adresu ponuditelja, broj računa za povrat jamčevine, oznaku nekretnine za koju podnosi ponudu, ponuđenu cijenu u nominalnom iznosu u eurima, način i
rok plaćanja.

VIII. Ponudi je potrebno priložiti: dokaz o uplaćenoj jamčevini i potvrdu o podmirenim obvezama prema Općini po bilo kojem osnovu.

IX. Nepravodobne i nepotpune ponude kao i ponude ponuditelja koji nisu podmirili financijske obveze prema Općini neće se razmatrati.

X. Najpovoljnijom ponudom će se smatrati ponuda s najvišim iznosom ponuđene kupoprodajne cijene.

XI. Porezne obveze i ostale troškove vezane za kupnju i prijenos prava vlasništva snosi kupac. Pravo uknjižbe stiče se po uplati cijelog iznosa kupoprodajne cijene.

XII. Općina zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja ponuditeljima te nije obvezna prihvatiti ni jednu ponudu, u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditeljima.

XIII. Nekretnine se prodaju u zemljišnoknjižnom i građevinskom stanju u kojem se nalaze na dan objave natječaja.

XIV. Uvid u procjenu nekretnine kao i druge obavijesti mogu se dobiti u Općini svakog radnog dana od 09,00 do 12,00 sati.

 

OPĆINA OREBIĆ

Klasa:940-01/23-01/27
Urbroj:2117-17-3-23-01