Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Subota, 18 Lipanj 2016 01:00

Javni natječaj za prodaju nekretnina u KO Kuna

Na temelju članka 35. stavak 2., članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) članka 46. Statuta Općine Orebić (Sl. gl. 02/13) i Odluke Načelnika od 10. lipnja 2016., objavljuje se

J A V N I   N A T J E Č A J

za prodaju nekretnina


I. Predmet prodaje je čest. zgr. 142 KO Kuna, površine 96,00 m2,u naravi okućnica, procijenjene vrijednosti 11.520,00kn (120,00 kn/m2).
II. U natječaju mogu sudjelovati sve zainteresirane pravne i fizičke osobe.
III. Rok za podnošenje pismenih ponuda je 8 (osam) dana od dana objave u Dubrovačkom vjesniku.
IV. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom na adresu Općine Orebić, Obala pomoraca 24., Orebić, s naznakom "natječaj ponuda za kupnju nekretnine – ne otvarati".
V. Uvjeti plaćanja:u roku od 30 dana od potpisa Ugovora. Pravo uknjižbe stiče se po uplati cijelog iznosa kupoprodajne cijene.
VI. Sudionici natječaja su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 5% od početne cijene. Uplaćena jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu ponuditelja čija se ponuda prihvati, a ponuditeljima čije ponude ne budu prihvaćene uplaćena jamčevina se vraća u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru. Uplaćena jamčevina se ne vraća najpovoljnijem ponuditelju ukoliko odustane od sklapanja ugovora nakon dostave odluke o izboru.
Jamčevinu je potrebno uplatiti na IBAN račun Općine Orebić HR3624070001830800006 s pozivom na broj: HR68-5738-OIB, svrha doznake: jamčevina, primatelj: proračun općine Orebić.
VII. Ponuda mora, kao obvezne elemente sadržavati naziv, odnosno ime i prezime, sjedište odnosno adresu ponuditelja, broj računa za povrat jamčevine, oznaku nekretnine za koju podnosi ponudu, ponuđenu cijenu u nominalnom iznosu u kunama, način i rok plaćanja.
VIII. Ponudi je potrebno priložiti: dokaz o uplaćenoj jamčevini i potvrdu o podmirenim obvezama prema Općini Orebić, po bilo kojoj osnovi.
IX. Nepravodobne i nepotpune ponude kao i ponude ponuditelja koji nisu podmirili financijske obveze prema Općini neće se razmatrati.
X. Najpovoljnijom ponudom će se smatrati ponuda s najvišim iznosom ponuđene kupoprodajne cijene.
XI. Porezne obveze, ovjere ugovora kao i ostale troškove vezane za kupnju snosi kupac.
XII. Općina zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja ponuditeljima te nije obvezna prihvatiti ni jednu ponudu, u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditeljima.
XIII. Uvid u procjenu nekretnine kao i druge obavijesti mogu se dobiti u Općini svakog radnog dana od 09,00 do 12,00 sati.

OPĆINA OREBIĆ
Klasa: 947-01/15-01/39
Urbroj:2138/03-03-16-03