Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Srijeda, 30 Srpanj 2014 20:58

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju članka 35. stavak 2., članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) i Odluke Načelnika od 22. srpnja 2014., objavljuje se
 
J A V N I  N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina
I. Predmet prodaje je:
  1. 4/32 dijela čest. zem. 35/1 KO Kućište, ukupna površina nekretnine 367 m2, početna cijena predmeta prodaje je 3.450,00kn (75,00 kn/m2),
  2. 4/32 dijela čest. zem. 48/2 KO Kućište, ukupna površina nekretnine 487 m2, početna cijena predmeta prodaje je 4.575,00kn (75,00 kn/m2),
  3. čest. zem. 1209 KO Kućište, površine 76 m2, početna cijena 19.000,00 kn (250,00 kn/m2),
  4. čest. zgr. 121 KO Kućište, površine 14 m2, početna cijena 4.900,00 kn (350,00 kn/m2).
II. U natječaju mogu sudjelovati sve zainteresirane pravne i fizičke osobe.
III. Rok za podnošenje pismenih ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave u         
Dubrovačkom Vjesniku
IV. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom na adresu općine Orebi ObalaPomoraca 24, Orebić, s naznakom  "natječaj ponuda za kupnju nekretnina ne otvarati"
V. Uvjeti plaćanja, 50% u roku od 8 dana od potpisa ugovora, ostatak u roku od 60 dana od potpisa ugovora.
VI. Sudionici natječaja su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 5% od početne cijene. Uplaćena jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu ponuditelja čija se ponuda prihvati, a ponuditeljima čije ponude ne budu prihvaćene uplaćena jamčevina se vraća u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru. Uplaćena jamčevina se ne vraća najpovoljnijem ponuditelju ukoliko odustane od sklapanja ugovora nakon dostave odluke o izboru.
Jamčevinu je potrebno uplatiti na IBAN račun Općine Orebić HR3624070001830800006 s pozivom na broj: HR68-5738-OIB, svrha doznake: jamčevina, primatelj: proračun općine Orebić.
VII. Ponuda mora kao obvezne elemente sadržavati naziv, odnosno ime i prezime, sjedište odnosno adresu ponuditelja, broj računa za povrat jamčevine, oznaku nekretnine za koju podnosi ponudu, ponuđenu cijenu u nominalnom iznosu u kunama, način i rok plaćanja.
VII. Ponudi je potrebno priložiti:
VIII. - dokaz o uplaćenoj jamčevini
IX. - potvrdu o podmirenim obvezama prema Općini
VIII. Nepravodobne i nepotpune ponude kao i ponude ponuditelja koji nisu podmirili financijske obveze prema Općini neće se razmatrati.
IX. Porezne obveze i ostale troškove vezane za kupnju i prijenos prava vlasništva snosi kupac. Pravo uknjižbe stiče se po uplati cijelog iznosa kupoprodajne cijene.
X. Općina zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja ponuditeljima te nije obvezna prihvatiti ni jednu ponudu, u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditeljima.
XI. Uvid u procjenu nekretnine kao i druge obavijesti mogu se dobiti u Općini svakog radnog dana od 09,00 do 12,00 sati.
 
OPĆINA OREBIĆ
 
Klasa:947-01/14-01/22
Urbroj:2138/03-05-14-02