Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Ponedjeljak, 13 Veljača 2017 10:59

Javni natječaj za radno mjesto spremačice

Na temelju članka 8., 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11) Pročelnica JUO Općine Orebić raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić na radno mjesto
- spremačica - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati slijedeće posebne uvjete za prijam u službu:
- niža stručna sprema ili osnovna škola,
- najmanje jedna godina radnog iskustva

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima). U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoji zapreka iz članka 15. i 16. stog Zakona.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Kandidati koji imaju pravo prednosti prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i dostaviti dokaze o pravu prednosti.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba ),
- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ,
- uvjerenje od suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Osobi koja se ne smatra kandidatom dostavlja se pismena obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Na web-stranici www.orebic.hr i na oglasnoj ploči biti će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i to najmanje pet dana prije održavanja provjere. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim natječajem također će biti dostupni na web-stranici općine.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Općina Orebić, Obala pomoraca 24, s naznakom “Prijava na natječaj za prijam u službu”, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

OPĆINA OREBIĆ


Klasa: 112-02/17-01/01
Urbroj: 2138/03-05-17-01
Orebić, 02. veljače 2017. 


Općina Orebić

Objaljeno u Narodnim Novinama 13/2017 od 10. veljače 2017.:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8207670.html