Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Subota, 14 Siječanj 2023 13:24

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), i Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora Općinskog vijeća od 20. prosinca 2022. (Sl. gl. 12/22), Općina Orebić raspisuje

N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnog prostora

 1. Predmet natječaja su poslovni prostori i to:
- poslovni prostor u Oskorušnu, u zgradi kraj igrališta, bivša prodavaonica površine 70,00 m2 (skladišni prostor nije uključen) početnog iznosa mjesečne zakupnine 165,90 eura (u cijenu nisu uključeni kom. i druga davanja), namjena uslužna djelatnost – usluga tiska reklama, digitalnog tiska, izrade kartonske ambalaže i sl,
Poslovni prostor daje se u zakup na 2 (dvije) godine uz mogućnost produljenja.
2. Najpovoljnijom ponudom se smatra ona koja, uz ispunjenje traženih uvjeta i ostvarenih prednosti, sadrži i najveći iznos mjesečne zakupnine.
3. Poslovni prostori daju se u zakup u zatečenom stanju.
4. Odabrani ponuditelj je dužan u roku od 8 (osam) dana od primitka poziva za sklapanje ugovora i sklopiti ugovor, u protivnom će se smatrati da je odustao i ugovor će se sklopiti sa sljedećim najpovoljnijim natjecateljem. Ugovor se sklapa u obliku javnobilježničke isprave (solemniziran) o trošku zakupnika.
5. Prvenstveno pravo imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.
6. Odabrani ponuditelj je dužan, do sklapanja ugovora o zakupu, na ime osiguranja plaćanja zakupnine dostaviti bjanko zadužnicu do iznosa koji pokriva ukupnu svotu ugovorene jednogodišnje zakupnine, solemniziranu po javnom bilježniku.
7. Ponuda mora sadržavati:
- naziv i sjedište pravne osobe, odnosno ime i prezime te adresu fizičke osobe;
- za pravne osobe rješenje o upisu u sudski registar iz kojeg je vidljiva registracija djelatnosti;
- za fizičke osobe rješenja o upisu u registar obrtnika iz kojeg je vidljiva registracija djelatnosti;
- nominalni iznos ponuđene mjesečne zakupnine;
- Potvrdu Općine Orebić o podmirenim obvezama prema Općini Orebić,
- Potvrdu Porezne uprave da nema nepodmirenih obveza prema državnom proračunu, ne stariju od 15 dana od objave natječaja,
- Potvrdu Ministarstva obrane kojom se dokazuje svojstvo osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz točke 5. ne stariju od 6 mjeseci od objave natječaja,
- Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da osoba koja se poziva na pravo prvenstva iz točke 5. nije korisnik mirovine ostvarene na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja, ne stariju od 6 mjeseci od objave natječaja.
Ponude se podnose u roku od 8 dana od dana objave u Dubrovačkom vjesniku na adresu: Općina Orebić, Obala pomoraca 24., uz napomenu “zakup poslovnih prostora - ne otvaraj”.
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati kao ni ponude ponuditelja koji nisu podmirili financijske obveze prema Općini i državnom proračunu.
Općina zadržava pravo završiti postupak natječaja bez odabira ili ga poništiti bez odgovornosti prema ponuditeljima i obveze obrazloženja svoje odluke.
Sudionici natječaja biti će pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

Klasa:372-03/22-01/02
Urbroj:2117-17-3-23-02
Orebić, 03. siječnja 2022.

OPĆINA OREBIĆ