Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Utorak, 08 Studeni 2016 08:48

Obavijest o javnoj raspravi: Izmjene i dopune UPU Orebić - Podgorje - Stanković

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13) i Zaključka Općinskog načelnika Klasa: 350-02/15-01/09, Urbroj: 2138/03-03-16-18 od 07. studenoga 2016., daje se:

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
OREBIĆ-PODGORJE-STANKOVIĆ

I. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Orebić-Podgorje-Stanković (dalje u tekstu: Prijedlog plana) provest će se od 21. studenoga 2016. do 05. prosinca 2016.
II. Javni uvid u Prijedlog plana moći će se izvršiti u prostorijama Općine Orebić, Obala pomoraca 24., radnim danom od 09,00 do 12,00 sati za vrijeme trajanja javne rasprave i na mrežnim stranicama Općine www.orebic.hr.
III. Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se 29. studenoga 2016. s početkom u 10,00 sati u Općini Orebić, Obala pomoraca 24.
IV. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se dati postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja, u zapisnik davanjem prijedloga i primjedbi za vrijeme javnog izlaganja i dostavljanjem prijedloga i primjedbi u pisanom obliku na adresu: Općina Orebić, Obala pomoraca 24, 20 250 Orebić, od 21. studenog 2016. do zaključno 05. prosinca 2016. godine.
V. Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja.
VI. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Klasa: 350-02/15-01/09
Urbroj: 2138/03-05-16-19
Orebić, 07. studenoga 2016.

Pročelnica
Ines Vlahović Cibilić dipl.iur

Preuzmi izvornik: