Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Utorak, 25 Veljača 2014 16:09

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu Izmijena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "TZ Hoteli Orebić"

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13) i Zaključka Općinskog načelnika Klasa: 350-03/13-01/04, Urbroj: 2138/03-03-14-15 od 20. veljače 2014., Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić objavljuje:

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  “TZ Hoteli Orebić"

I.    Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja

              “TZ Hoteli Orebić

II.Javni uvid u prijedlog Plana trajat će 8 dana i to od 07. do 14. ožujka 2014. godine, a uvid u Plan bit će moguć u prostorijama Općine Orebić, Obala pomoraca 24, radnim danom od  09 do 12 sati.

III.Za vrijeme trajanja javne rasprave, u okviru javnog uvida, 13. ožujka 2014. godine u 1000 sati u prostorijama Općine Orebić, Obala pomoraca 24, održat će se javno izlaganje o prijedlogu Plana od strane Nositelja izrade i stručnog Izrađivača Plana.

IV.U razdoblju trajanja javnog uvida tijela i osobe određene posebnim propisima dostavljaju svoja pisana očitovanja na prijedlog Plana.

V.Građani i udruge te ostali zainteresirani subjekti svoje prijedloge i primjedbe mogu dati upisom u knjigu primjedbi na mjestu održavanja javnog uvida te postavljati pitanja i dati prijedloge i primjedbe u zapisnik tijekom javnog izlaganja.

VI.U razdoblju javnog uvida iz točke II. ove obavijesti građani i udruge te ostali zainteresirani subjekti svoje prijedloge i primjedbe za primjedbe mogu dostaviti Nositelju izrade u pisanom obliku predajom u pisarnicu Općine Orebić, odnosno mogu ih uputiti poštom na adresu: Općina Orebić, Jedinstveni upravni odjel, Obala pomoraca 24, 20250 Orebić.

VII.Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku javnog uvida iz točke II. ove obavijesti i nisu čitko napisani, nejasni su ili su bez adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

                                                                                         

                                                                                                     PROČELNICA

                                                                                                            Ines Vlahović Cibilić dipl.iur