Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Ponedjeljak, 26 Rujan 2016 14:03

Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Orebić

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13) i Zaključka Općinskog načelnika Klasa: 350-02/15-01/03, Urbroj: 2138/03-03-16-26 od 26. rujna 2016., daje se:

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE OREBIĆ

I. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orebić (dalje u tekstu: Prijedlog plana) trajat će 15 dana, od 10. do 24. listopada 2016.
II. Javni uvid u Prijedlog plana moći će se izvršiti u prostorijama Općine Orebić, Obala pomoraca 24., radnim danom od 09,00 do 12,00 sati za vrijeme trajanja javne rasprave i na mrežnim stranicama Općine www.orebic.hr.
III. Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se 18. listopada. 2016. s početkom u 11,00 sati u Općini Orebić, Obala pomoraca 24.
IV. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se dati postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja, u zapisnik davanjem prijedloga i primjedbi za vrijeme javnog izlaganja i dostavljanjem prijedloga i primjedbi u pisanom obliku na adresu: Općina Orebić, Obala pomoraca 24, 20 250 Orebić, kao i u knjigu primjedbi koja će biti postavljena uz Prijedlog plana, od 10. do zaključno 24. listopada 2016. godine.
V. Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja.
VI. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Klasa: 350-02/15-01/03
Urbroj: 2138/03-05-16-27
Orebić, 26. rujna 2016.

Pročelnica
Ines Vlahović Cibilić dipl.iur