Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Subota, 07 Veljača 2015 22:12

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja TZ “Dubravica istok”

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13) u svezi sa člankom 188. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i Zaključka Općinskog načelnika Klasa: 350-03/13-01/05, Urbroj: 2138/03-03-15-27 od 16. siječnja 2015., Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić objavljuje:

OBAVIJEST
O JAVNOJ RASPRAVI
o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja
 TZ “Dubravica istok”

I.Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja  TZ “Dubravica istok”.

  1. Javni uvid u prijedlog Plana trajat će 30 dana i to od 16. veljače do 17. ožujka 2015. godine, a uvid u Plan bit će moguć u prostorijama Općine Orebić, Obala pomoraca 24, radnim danom od  09 do 12 sati.
  2. Za vrijeme trajanja javne rasprave, u okviru javnog uvida, 02. ožujka 2015. godine u 1200 sati u prostorijama Općine Orebić, Obala pomoraca 24, održat će se javno izlaganje o prijedlogu Plana od strane Nositelja izrade i stručnog Izrađivača Plana.
  3. U razdoblju trajanja javnog uvida tijela i osobe određene posebnim propisima dostavljaju svoja pisana očitovanja na prijedlog Plana.
  4. Građani i udruge te ostali zainteresirani subjekti svoje prijedloge i primjedbe mogu dati upisom u knjigu primjedbi na mjestu održavanja javnog uvida te postavljati pitanja i dati prijedloge i primjedbe u zapisnik tijekom javnog izlaganja.
  5. U razdoblju javnog uvida iz točke II. ove obavijesti građani i udruge te ostali zainteresirani subjekti svoje prijedloge i primjedbe mogu dostaviti Nositelju izrade u pisanom obliku predajom u pisarnicu Općine Orebić, odnosno mogu ih uputiti poštom na adresu: Općina Orebić, Jedinstveni upravni odjel, Obala pomoraca 24, 20250 Orebić.
  6. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku javnog uvida iz točke II. ove obavijesti i nisu čitko napisani, nejasni su ili su bez adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Klasa: 350-03/13-01/05
Urbroj: 2138/03-03-15-29
Orebić, 30. siječnja 2015.

                                                                                         

                                                                                          PROČELNICA

                                                                                   Ines Vlahović Cibilić dipl.iur