Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Četvrtak, 07 Kolovoz 2014 23:43

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zapadnog dijela TZ "Liberan"

Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić objavljuje OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja  zapadnog dijela TZ “Liberan”
Klasa: 350-03/12-01/05
Urbroj: 2138/03-03-14-12
Orebić, 6. kolovoza 2014.
 
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13) i Zaključka Općinskog načelnika Klasa: 350-03/12-01/05, Urbroj: 2138/03-03-14-11 od 04. kolovoza 2014., Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić objavljuje:
 
OBAVIJEST
O JAVNOJ RASPRAVI 
o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 
 zapadnog dijela TZ “Liberan”
 
 
I. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zapadnog dijela              TZ “Liberan”.
 
II. Javni uvid u prijedlog Plana trajat će 30 dana i to od 18. kolovoza do 16. rujna 2014. godine, a uvid u Plan bit će moguć u prostorijama Općine Orebić, Obala pomoraca 24, radnim danom od  09 do 12 sati.
III. Za vrijeme trajanja javne rasprave, u okviru javnog uvida, 28. kolovoza 2014. godine u 1700 sati u prostorijama Općine Orebić, Obala pomoraca 24, održat će se javno izlaganje o prijedlogu Plana od strane Nositelja izrade i stručnog Izrađivača Plana.
IV.U razdoblju trajanja javnog uvida tijela i osobe određene posebnim propisima dostavljaju svoja pisana očitovanja na prijedlog Plana.
V. Građani i udruge te ostali zainteresirani subjekti svoje prijedloge i primjedbe mogu dati upisom u knjigu primjedbi na mjestu održavanja javnog uvida te postavljati pitanja i dati prijedloge i primjedbe u zapisnik tijekom javnog izlaganja. 
VI.U razdoblju javnog uvida iz točke II. ove obavijesti građani i udruge te ostali zainteresirani subjekti svoje prijedloge i primjedbe mogu dostaviti Nositelju izrade u pisanom obliku predajom u pisarnicu Općine Orebić, odnosno mogu ih uputiti poštom na adresu: Općina Orebić, Jedinstveni upravni odjel, Obala pomoraca 24, 20250 Orebić.
VII. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku javnog uvida iz točke II. ove obavijesti i nisu čitko napisani, nejasni su ili su bez adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
 
PROČELNICA 
Ines Vlahović Cibilić dipl.iur