Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Ponedjeljak, 20 Veljača 2017 19:11

Obavijest o javnom natječaju za zapošljavanje u Jedinstveni upravni odjel Općine spremačice

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11) Pročelnica JUO općine Orebić daje

o b a v i j e s t

Raspisan je natječaj za zapošljavanje u Jedinstveni upravni odjel Općine spremačice – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.
OPIS POSLOVA
Svakodnevno čisti prostorije općine (usisava prašinu, briše uredski namještaj, čisti podove, pere prozore, čisti i pere sanitarne prostorije i kuhinju), a po potrebi prostorije općinske dvorane, knjižnice, muzeja i sl.
Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika odnosno načelnika.
Plaću čini umnožak koeficijenta radnog mjesta 0,70 i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.
Provjera znanja i sposobnosti provest će se putem pisanog testa iz općeg znanja.
Točno vrijeme održavanja provjere znanja objaviti će se na oglasnoj ploči jedinstvenog upravnog odjela Općine i na službenoj web-stranici www.orebic.hr najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Klasa:112-02/17-01/01
Urbroj:2138/03-05-17-03
Orebić, 15. veljače 2017.


OPĆINA OREBIĆ