Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Petak, 04 Ožujak 2016 13:46

Obavijest - podnošenje zahtjeva za koncesijska odobrenja

Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe na podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Orebić za 2016.g.

Zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja podnosi se Vijeću za davanje koncesijskog odobrenja osobno ili putem preporučene pošte na protokol na adresu Općine Orebić, Obala pomoraca 24, najkasnije do 15. svibnja 2016.g.

Djelatnosti za koje se izdaju koncesijska odobrenja, sredstva, te visina naknade za odobrenje, propisane su Jedinstvenim popisom djelatnosti na pomorskom dobru, koji čini sastavni dio Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14 ).

Odobrenja se daju na rok od jedne kalendarske godine. Iznimno, može se dati i na kraći rok i to za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koje se odnose na kulturne, zabavne i sportske priredbe, te snimanje komercijalnog programa i reklamiranja.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji čini sastavni dio Uredbe uz plaćanje upravne pristojbe u iznosu od 70,00 kn u državnim biljezima.

Potrebno je uz zahtjev priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • izvod iz sudskog registra Trgovačkog suda/obrtnicu/izvod iz registra Udruga/odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti,
  • dokaz o vlasništvu sredstava s kojima se obavlja djelatnost na pomorskom dobru ili dokaz o pravnoj osnovi za korištenje sredstava koji nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva,
  • dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučaju kada se odobrenje traži za obavljanje djelatnosti s brodicom/brodom)
  • kontakt podnositelja.

Podnositelja zahtjeva čiji zahtjev Vijeće ocijeni urednim i potpunim te usklađenim s Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Orebić za 2016.g. Vijeće će pozvati na uplatu određenog iznosa na ime naknade za koncesijsko odobrenje.

Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja
Predsjednica
Nives Mađarević, mag.iur.