Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Srijeda, 28 Listopad 2020 09:42

Odluka kojom se utvrđuje kako nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Orebić

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 31. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17) i članka 46. Statuta općine Orebić (Sl. gl. 02/13, 03/18, 02/20, 06/20 -pročišćeni tekst) Općinski načelnik je dana 26. listopada 2020. godine donio

ODLUKU
Kojom se utvrđuje kako nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Orebić

 

Članak 1.

Općinski načelnik općine Orebić donio je Odluku o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orebić na okoliš Klasa:350-02/19-01/03; Urbroj:2138/03-03-19-01 od 31. srpnja 2019. sukladno kojoj je proveden postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orebić na okoliš.
Kroz postupak Ocjene pribavljeno je Mišljenje Upravnog odjela za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije da za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Orebić nije potrebno provesti stratešku procjenu Klasa:351-01/19-01/50; Urbroj:2117/1-09/2-20-13 od 16. rujna 2020. kao i Mišljenje da su Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Orebić prihvatljive za ekološku mrežu Klasa:351-01/19-01/50; Urbroj:2117/1-09/2-20-12 od 16. rujna 2020.
U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orebić na okoliš utvrđeno je kako predmetne Izmjene i dopune neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš temeljem čega se utvrđuje kako nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.


Članak 2.

Osnovni razlozi za izradu Izmjena i dopuna Plana su:
1. otklanjanje pojedinih ograničenja koja proizlaze iz prostorno-planskih rješenja Plana uočenih u provedbi, a koje otklanjanje je od interesa za poboljšanje uvjeta života i razvoj gospodarstva na području Općine Orebić
2. usklađenje Plana s posebnim propisima donesenim od njegova stupanja na snagu te s odgovarajućim zahtjevima javnopravnih tijela koji će se prikupiti u postupku izrade i donošenja izmjena i dopuna Plana
3. usklađivanje Plana s prostornim planovima šireg područja ili više razine donijetima ili noveliranima u periodu od usvajanja posljednje novelacije Plana
4. razlozi proizašli iz Programa izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orebić (Program IDPPUO).

Članak 3.

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš Jedinstveni upravni odjel općine Orebić zatražio je mišljenje javnopravnih tijela.
Svoje mišljenje dostavilo je Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku Klasa:612-08/19-10/0392; urbroj:532-04-02-17/8-19-2 od 03. listopada 2019. u kojem navode sa s gledišta zaštite kulturne baštine nema potrebe za izradom Strateške procjene utjecaja na okoliš.
Ostala pozvana javnopravna tijela i to Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko neretvanske županije, Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije, Upravni odjel za društvene djelatnosti Dubrovačko-neretvanske županije, Upravni odjel za gospodarstvo i more Dubrovačko-neretvanske županije i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, nisu dostavila svoje mišljenje te se, temeljem članka 70. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša smatra kako su suglasni s mišljenjem da nije potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Orebić.

Članak 4.

Odluka kojom se utvrđuje kako nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Orebić donesena je temeljem procjene mogućih značajnih utjecaja planiranih izmjena na okoliš, kao i temeljem pribavljenih mišljenja.

Članak 5.

Općina Orebić je o ovoj Odluci dužna informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku općine Orebić i na službenim mrežnim stranicama Općine www.orebic.hr.

Klasa:350-02/19-01/03
Urbroj:2138/03-03-20-15
Orebić, 26. listopada 2020.

Načelnik:

Tomislav Ančić