Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Petak, 07 Siječanj 2022 13:58

Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Orebić-Podgorje-Stanković“ na okoliš

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18; dalje: ZZO), članka 29. i članka 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17; dalje: Uredba), članka 46. Statuta Općine Orebić (Službeni glasnik Općine Orebić 02/13, 03/18, 08/18 – pročišćeni tekst, 03/21) te mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije (KLASA: 351-01/21-01/87, URBROJ: 2117/1-09/2-21-04, od 15. listopada 2021.), načelnik Općine Orebić je dana 04. siječnja 2022. godine donio


ODLUKU
o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Orebić-Podgorje-Stanković“ na okoliš

Cjelokupnu odluku možete preuzeti ovdje: