Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Ponedjeljak, 15 Svibanj 2017 10:44

Oglas za radno mjesto pomoćnika kustosa Muzeja

Na temelju članka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11), Pročelnica JUO Općine Orebić objavljuje

O G L A S
za radno mjesto pomoćnika kustosa Muzeja (1 izvršitelj)
na određeno vrijeme od 4 mjeseca

Uvjeti:

- VSS, restaurator - prof. likovne kulture,
- 6 mjeseci radnog iskustva u struci
- poznavanje jednog svjetskog jezika,
- poznavanje rada na računalu

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te za prijam ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Prijavi treba priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o stručnoj spremi,
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
  • dokaz o radnom stažu,
  • dokaz o prijavi u evidenciju Zavoda za zapošljavanje,
  • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan oglas.

Svi prilozi moraju biti u originalu ili ovjerenom presliku.

Prijave na oglas dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje u Korčuli, putem pošte, na adresu: Općina Orebić, Obala pomoraca 24, s naznakom “Prijava na oglas za prijam u službu”.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Neuredne prijave neće se razmatrati.
Provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.
Na oglasnoj ploči Općine Orebić i na stranici www.orebic.hr biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata kao i područje i pravni izvori za pripremanje provjere.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pročelnica
Ines Vlahović Cibilić dipl.iur


Klasa: 112-03/17-01/01
Urbroj: 2138/03-05-17-02
Orebić, 15. svibnja 2017.