Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Natječaji

Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić objavljuje OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja  zapadnog dijela TZ “Liberan”
Na temelju članka 35. stavak 2., članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) i Odluke Načelnika od 22. srpnja 2014., objavljuje se
 
J A V N I  N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13) i Zaključka Općinskog načelnika Klasa: 350-03/13-01/09, Urbroj: 2138/03-03-14-15 od 30. lipnja 2014., Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić objavljuje:

OBAVIJEST
O JAVNOJ RASPRAVI
o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
 TZ "Bili dvori"

 

I.    Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja

              TZ "Bili dvori"

II.Javni uvid u prijedlog Plana trajat će 8 dana i to od 11. do 18. srpnja 2014. godine, a uvid u Plan bit će moguć u prostorijama Općine Orebić, Obala pomoraca 24, radnim danom od  09 do 12 sati.

III.Za vrijeme trajanja javne rasprave, u okviru javnog uvida, 17. srpnja 2014. godine u 1800 sati u prostorijama Općine Orebić, Obala pomoraca 24, održat će se javno izlaganje o prijedlogu Plana od strane Nositelja izrade i stručnog Izrađivača Plana.

IV.U razdoblju trajanja javnog uvida tijela i osobe određene posebnim propisima dostavljaju svoja pisana očitovanja na prijedlog Plana.

V.Građani i udruge te ostali zainteresirani subjekti svoje prijedloge i primjedbe mogu dati upisom u knjigu primjedbi na mjestu održavanja javnog uvida te postavljati pitanja i dati prijedloge i primjedbe u zapisnik tijekom javnog izlaganja.

VI.U razdoblju javnog uvida iz točke II. ove obavijesti građani i udruge te ostali zainteresirani subjekti svoje prijedloge i primjedbe na prijedlog Plana mogu dostaviti Nositelju izrade u pisanom obliku predajom u pisarnicu Općine Orebić, odnosno mogu ih uputiti poštom na adresu: Općina Orebić, Jedinstveni upravni odjel, Obala pomoraca 24, 20250 Orebić.

VII.Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku javnog uvida iz točke II. ove obavijesti i nisu čitko napisani, nejasni su ili su bez adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

                                                                                         

                                                                                                     PROČELNICA

                                                                                              Ines Vlahović Cibilić dipl.iur

Na temelju članka 4. i članka 9. Odluke o zakupu javnih površina (Službeni glasnik Općine Orebić 15/03, 06/09 i 01/12 ) i Plana korištenja javnih površina za 2014.g, Općinski načelnik Općine Orebić raspisuje 

 

 

JAVNI NATJEČAJ
ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA U 2014.g.

 

 

I. Predmet natječaja su javne površine na području Općine Orebić, određene Planom korištenja javnih površina za 2014.g., koje se mogu dati na korištenje javnim natječajem temeljem Odluke o zakupu javnih površina.

II. Javne površine daju se na javni natječaj po namjeni i lokaciji koja se definira opisno, a nalaze se u mjesnim odborima kako slijedi:

 

MJESNI  ODBOR  OREBIĆ :

1.ŠTANDOVI  I SLIČNI POKRETNI STOLOVI :

-    Kod “Bistra”,suveniri,bižuterija i ostalo ,jedno prodajno mjesto , 12,00 m2.

     Početna cijena za sezonu 2014.                                                   =12.000,00 kuna

-    Plaža “Trstenica”, suveniri, bižuterija i ostalo, tri štanda, svaki  po 10,00m2 

     Početna cijena za sezonu 2014.                                                   =10.000,00 kuna

-    Obala pomoraca i Šetelište Kneza Domagoja , prodaja  meda , lavande i ulja,

     dva prodajna mjesta po 10,00 m2.Lokacija ispod “Oaze” i na “Rivi” .

     Početna cijena za sezonu 2014.g.                                                 =15.000,00 kuna

-     Obala pomoraca i Šetalište Kneza Domagoja lažna tetovaža, jedno prodajno mjesto,

     4,00 m2 , u dogovoru s komunalnim redarom.

     Početna cijena za sezonu 2014.                                                     =5.000,00 kuna

-    Ispod “Mlinice” , štand za izradu i prodaju suvenira od kamena, 10,00 m2 .

     Početna cijena za sezonu 2014 .                                                  =14.000,00 kuna

-    Iznad nogometnog igrališta NK”Orebić “ štand za prodaju bižuterije , plažni

     program i drugo . Jedno prodajno mjesto , 12,00 m2.

     Početna cijena za sezonu 2014.                                                    =10.000,00 kuna

-    Štand za prodaju poljoprivrednih proizvoda (OPG), Šetalište Kneza Domagoja i Obala

     pomoraca . Dva prodajna mjesta , svaki po 6,00 m2.

     Početna cijena za sezonu 2014.                                                      =7.000,00 kuna

-    Štand za prodaju suvenira , bižuterije i lavande , ispod “Mlinice” jedno prodajno

     mjesto 12,00 m2.

     Početna cijena za sezonu  2014.                                                   =12.000,00 kuna

 

2. APARATI – ŠKRINJE ZA SLADOLED I RASHLADNE VITRINE ZA PIĆE:

-       Plaža “Trstenica”, dvije škrinje, lokacija u dogovoru s komunalnim redarom 3,00 m2.

Početna cijena  za sezonu 2014.                                                   =7.000,00 kuna

-       Rashladne vitrine za piće i škrinje za sladoled uz kioske na rivi, i škrinja za sladoled

na početku ulice “Hrvatske mladeži “ , svaka  po  3,00 m2.

      Početna cijena  za sezonu po komadu za sezonu 2                          =7.000,00 kuna

 

3. POKRETNI STALCI I APARATI ZA IGRE:

 

-    “Trg Mimbelli” , izrada i prodaja slika , jedno prodajno mjesto , 3,00 m2,

     Lokacija i u dogovoru s komunalnim redarom .

     Početna cijena za sezonu 2014.                                                   =10.000,00 kuna

-    Promidžbeni punkt  , karte za izlete,informacije,taxi usluge , tri prodajna mjesta,

     svako po 3,00 m2.Jedno prodajno mjesto “Trg Mimbelli” , dva prodajna mjesta “Riva”.

     Lokacija u dogovoru s komunalnim redarom.

     Početna cijena za sezonu 2014.                                                     =3.000,00 kuna

-    Obala pomoraca i Šetalište Kneza Domagoja, gumeni bomboni, jedno prodajno mjesto,

     3,00 m2, lokacija u dogovoru s komunalnim redarom.

     Početna cijena za 2014.g.                                                              = 3.000,00 kuna

-    Aparat za igre “buldozer” i drugo , Obala pomoraca i Šetalište Kneza Domagoja,

     površina svaki aparat po 2,00 m2,lokacija u dogovoru s komunalnim redarom.

     Početna cijena po aparatu za sezonu 2014.g.                                    =1.500,00 kuna  

 

 

4. APARATI ZA PRIPRAVLJANJE I PRODAJU:

 

-    Obala pomoraca i Šetalište Kneza Domagoja, palaćinke, dva prodajna mjesta po 3,00 m2.

     Lokacija u dogovoru s komunalnim redarom.

     Početna cijena za sezonu 2014.                                                           =5.000,00 kuna

-    Obala pomoraca i Šetalište Kneza Domagoja, kokice, jedno prodajno mjesto, 3,00 m2.

     Lokacija u dogovoru s komunalnim redarom.

     Početna cijena za sezonu 2014.                                                           =3.000,00 kuna

 

5. STOLOVI ZA UGOSTITELJSTVO I PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA:

 

-    Trg „ Mimbelli „ , slastičarnica  , površina 30,00 m2.

      Početna cijena za sezonu 2014.                                                        =18.000,00 kuna

-       Ispod „Mlinice“ , stolovi za ugostiteljstvo 15,00 m2.

Početna cijena za sezonu 2014.                                                         =9.000,00 kuna

-       Caffe slastičarna kod pošte , površine P1,P2 i P3 , površine 12,00 m2.

Početna cijena za sezonu 2014.                                                         =7.200,00 kuna

-       Stolovi za ugostiteljstvo pizzeria Obala pomoraca , površina 6,00 m2.

Početna cijena za sezonu 2014.                                                         =3.600,00 kuna

 

6. OSTALE JAVNE POVRŠINE U MO OREBIĆ :

 

-       Ispod „Oaze“ polovica javne površine od sredine prema zapadu , površine 8,00 m2.

Na javnoj površini nije dozvoljena nikakva djelatnost .

Početna cijena za sezonu 2014.                                                        =4.800,00 kuna

-       Javna površina ispred poslovnog prostora br.3. na nogometnom igralištu

       površine 12,00 m2 , voće i povrće .

       Početna cijena za 2014.                                                                   =7.000,00 kuna

 

MO TRSTENIK :

 

1. STOLOVI ZA UGOSTITELJSTVO:

 

-    Ispred konobe “Maris” , površina 20 m2 .

     Početna cijena za sezonu 2014.                                                            =7.000,00 kuna

-    Ispred “ Fast food”  , površina 20,00 m2.

     Početna cijena za 2014.                                                                       =3.500,00 kuna

 

2. KIOSCI:

 

-    Na rivi,jedan kiosk, razna prodaja površina  12,00 m2 .                                                            

     Početna cijena za  2014.god.   

                                                                                                               =5.000,00 kuna

MO VIGANJ:

 

1. ŠTAND :

 

 -  Za prodaju suvenira jedno prodajno mjesto, na rivi u Viganju , površina 3,00 m2.

    Početna cijena za 2014.god.                                                                   =2.500,00 kuna

 

2. APARATI ZA PRIPRAVLJANJE I PRODAJU:

 

-   Za prodaju palaćinki , lokacija u dogovoru s MO i komunalnim redarom , površina

    3,00 m2 , jedno prodajno mjesto.

    Početna cijena za sezonu 2014.                                                               =4.500,00 kuna

-   Javna površina kat.čest.450/10 KO Viganj , montažni objekt , površina 12,00 m2.

    Priprema i prodaja milk-shaka,miksanih napitaka, sokova od voća i povrća.

    Početna cijena za 2014.                                                                         =10.000,00 kuna

 

 

III.Uvjet za sudionike ovog javnog natječaja, za dobivanje javne površine na korištenje, je dokaz o  podmirenim svim obvezama prema Općini Orebić po bilo kojem osnovu.

 

 

IV.Ponuda mora sadržavati :

 

-       ime i prezime i adresu prebivališta podnositelja zahtjeva s preslikom osobne iskaznice, odnosno naziv tvrtke s preslikom upisa u sudski registar,

-       opis, odnosno oznaku javne površine za koju se upućuje zahtjev,

-       namjenu korištenja javne površine,

-       iznos ponuđene zakupnine,

-       ispravu, obrtnicu ili upis u sudski registar, kojom podnositelj zahtjeva dokazuje mogućnost obavljanja djelatnosti,

-       dragovoljci domovinskog rata, članovi obitelji poginulih hrvatskih branitelja ili hrvatski vojni invalidi domovinskog rata, moraju kao dokaz dostaviti pravovaljanu ispravu.

 

V. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave javnog natječaja u “Dubrovačkom vijesniku” a ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici , preporučenom poštanskom pošiljkom s naznakom “za  natječaj – ne otvaraj “, na adresu Općina Orebić, Obala pomoraca 24, 20250 Orebić.

 

VI.Međusobni odnosi regulirati će se Ugovorom o zakupu javne površine.

 

VII.Pismeni otpravak odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostaviti će se svim sudionicima natječaja odmah po donošenju.

 

 

 

Klasa:363-05/14-02/01                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK

Ur.broj:2138/03-03-14-02                                                                        Tomislav Ančić