Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Petak, 14 Kolovoz 2015 14:08

Zapisnik Komisije za procjenu šteta od elementarne nepogode - štete od požara

Zapisnik sa sastanka Komisije za procjenu šteta od elementarne nepogode održanog dana 06.kolovoza u 10:00 sati u uredu načelnika Općine Orebić.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OREBIĆ
KOMISIJA ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNE NEPOGODE 

Klasa: 021-05/15-05/01
Urbroj: 2138/03-05-15-01
U Orebiću,06. kolovoza 2015.


Z A P I S N I K

sa sastanka Komisije za procjenu šteta od elementarne nepogode održanog dana 06.kolovoza u 10:00 sati u uredu načelnika Općine Orebić.

Sastanku su nazočni : Marija Mrgudić-predsjednica Komisije , te članovi Mato Antunović i Niko Antičević.
Izočni članovi : Ivo Kiriđija i Ivo Cibilić-opravdano.

Sastanak je otvorila predsjednica , utvrdila da su nazočna 3(tri) člana, te konstatirala da se sastanak može održati.
Predložen je sljedeći

D N E V N I R E D

1. Procjena štete na području Općine Orebić.

Predsjednica je upoznala nazočne članove Komisije o posljedicama požara koji je zadesio našu Općinu- naselja Trstenik, Pijavičino,Potomje-Dingač . Sačinjena je preliminarna procjena štete u iznosu od 14.933.360,00 kuna.

U požaru je izgorjelo oko 800 maslina, 150.000 loza , agrumi, smokve,bademi, stoka, pčele,automobili, traktori, građevinski objekti... Župan je donio Odluku o proglašenju elementarne nepogode na području Općine Orebić uzrokovane požarom.

Potrebno je sačiniti obrazac za prijavu štete,pozvati građane da prijave štetu. Komisija i djelatnici Porezne uprave obići će opožareno područje Općine.

U raspravu su sudjelovali svi članovi Komiisje.

Nakon rasprave donesen je sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Komisija za procjenu šteta od elementarne nepogode Općine Orebić i djelatnici Porezne uprave Dubrovnik, Ispostava Korčula dana 10.kolovoza 2015. u 10:30 sati izići će na teren, obići opožareno područje Općine Orebić - naselja Trstenik, Pijavičino, Potomje- Dingač .

2. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Orebić da sačini Obrazac za prijavu štete, te isti u dovoljnom broju primjeraka dostavi predsjednicima Vijeća MO (glavarima) naselja Trstenik, Pijavičino, Potomje, objavi na www. stranici Općine, oglasnoj ploči Općine .

Predsjednica Komisije
Marija Mrgudić v.r.