Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Nedjelja, 14 Rujan 2014 13:31

Zapisnik Komisije za procjenu šteta od elementarne nepogode

Zapisnik sa sastanka  Komisije za procjenu šteta od elementarne nepogode održaog  dana 05. rujna 2014.g. u 19:00 sati u  uredu načelnika Općine Orebić. 

REPUBLIKA  HRVATSKA
ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA
OPĆINA OREBIĆ
KOMISIJA ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNE NEPOGODE

Klasa: 021-05/14-05/01
Urbroj: 2138/03-05-14-01

U Orebiću, 05.rujna 2014.g.

 

Z A P I S N I K

 

sa sastanka  Komisije za procjenu šteta od elementarne nepogode održaog  dana 05. rujna 2014.g. u 19:00 sati u  uredu načelnika Općine Orebić.

 

 Sastanku su  nazočni: Marija Mrgudić- predsjednica Komisije ,  članovi Ivo Kiriđija i Mato Antunović, načelnik Općine Orebić Tomislav Ančić.

Izočni članovi: Niko Antičević i  Matko Živkušuć

 

Sastanak  je otvorila predsjednica , utvrdila da su nazočna 3(tri) člana te konstatirala  da se sjednica može održati.

 

Predložen je sljedeći

 

 D N E V N I    R E D

 

1.      Procjena štete od elementarne nepogode

2.      Javni poziv  za potporu  po osnovu ulaganja  u podizanje trajnih nasada.

3.      Osiguranje od elementarne nepogode.

4.      Razno.

 

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen

 

AD.1. Procjena štete od elementarne nepogode .

Svi članovi su suglasni da  su vremenske  (ne)  prilike  pogodovale razvoju bolesati na vinovoj lozi . Bolest je  takvih razmjera da na nekim područjima ne samo da je uništen plod – urod za  2014.g. već  će se posljedice osjetiti i sljedeću godinu. Na područjima gdje je bolest manje zahvatila,  grožđe je  loše kvalitete . Situacija je jako zabrinjavajuća. Vinogradari su  trbali raditi na zaštiti trsa bez obzira što je plod uništen.

Nakon rasprave svi članovi jednoglasno su donijeli sljedeći :

 

Z A K L J U Č A K

Šteta na vinogradima na području Općine Orebić  procjenjuje se u prosjeku na oko 50%.

 

AD2.Javni poziv za potporu po osnovu  ulaganja u podizanje trajnih nasada .

Predsjednica je informirala  članove da je  Dubrovačko –neretvanska županija, Upravni odjel za ruralni razvoj i poljoprivredu,   objavio  javni poziv  po osnovu ulaganja u podizanje  trajnih nasada. Rok prijave je do 15.studenog 2014.g.

Nakon rasprave donesen je

 

Z A K L J U Č A K

Javni poziv za  potporu po osnovzu ulaganja u podizanje trajnih nasada  koji je objavila Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za ruralni razvoj i poljoprivredu ,    objaviti na  web starnici Općine Orebić, oglasnoj ploči Općine Orebić i dostaviti po MO. 

 

AD.3. Osiguranje od elementarne nepogode .

Nakon rasprave po navedenoj točki donesen je

 

Z A K L JU Č A K

 

Komisija predlaže načelniku Općine da u Proračunu Općine Orebić  za 2015. g. Planira sredstva za sklapanje  police   osiguranja sa osiguravajućim društvom za  osiguranje od elementarne nepogode.

 

 

 

Ad.4 . Razno.

-        Stanje u PZ Dingač.

      Svi članovi Komisije su suglasni da u PZ Dingač i nakon skloljene predstečajne nagodbe problemi 

      nisu riješeni , već se i dalje gomilaju.Agonija se nastavlja.

 

 

 

 

 

Predsjednica Komisije

Marija Mrgudić v.r.