Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Savjetovanja s javnošću (46)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, i 129/05,125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) članak 35. stavak 1. točka 4. propisuje kako predstavničko tijelo uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, a članak 53. istog Zakona da za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i poslove državne uprave prenijete na te jedinice ustrojavaju se upravni odjeli i službe (upravna tijela) te da se ustrojstvo upravnih tijela uređuje općim aktom jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u skladu sa statutom i zakonom.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Orebić provedeno je u razdoblju od 23. prosinca 2021. do 23. siječnja 2022. godine.

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Orebić uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Orebić, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Proračuna Općine Orebić za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu provelo se u trajanju od 19. studenog do 2. prosinca 2021. godine.