Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Četvrtak, 19 Listopad 2023 19:53

JAVNO SAVJETOVANJE NA NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O OSNIVANJU USTANOVE NARODNE KNJIŽNICE OREBIĆ

U sklopu Općine Orebić djeluje Narodna knjižnica Orebić čije djelovanje je potrebno uskladiti sa Zakonom o ustanovama. Stoga se pristupilo izradi prijedloga Odluke.

 

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15), jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Orebić uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Odluke, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Javno savjetovanje otvoreno je od 19. listopada do 17. studenoga 2023. godine nakon čega će se sačiniti izviješće u skladu sa Zakonom.
Po završetku postupka savjetovanja konačni prijedlog će se uputiti na usvajanje predstavničkom tijelu.

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 17. studenoga 2023. godine.
Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Klasa: 130-01/23-01/01
Urbroj:2117-17-3-23-01

Aktualno: