Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Savjetovanja s javnošću (33)

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o ustrojstvu jedinstvenog upravnog odjela Općine Orebić provelo se u vremenu od 03. ožujka do 03. travnja 2022. godine.

Dana 25. prosinca 2021. na snagu je stupio Zakon o sprečavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 143/2021).

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Orebić uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o javnim površinama, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, i 129/05,125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) članak 35. stavak 1. točka 4. propisuje kako predstavničko tijelo uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, a članak 53. istog Zakona da za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i poslove državne uprave prenijete na te jedinice ustrojavaju se upravni odjeli i službe (upravna tijela) te da se ustrojstvo upravnih tijela uređuje općim aktom jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u skladu sa statutom i zakonom.