Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Savjetovanja s javnošću (33)

IZVJEŠĆE SA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
o Prijedlogu odluke o visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu

Hrvatski sabor na sjednici održanoj 21. studenoga 2018. godine donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 106/18), koji je stupio na snagu 01. siječnja 2019. Člankom 17. Izmjena i dopuna Zakona izmijenjen je članak 57. Zakona na način da je dana ovlast predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave da svojim odlukama propišu visinu paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, a koje ne mogu biti manje od 150,00 kuna niti veće od 1.500,00 kuna. Istim člankom propisano je da se odluka predstavničkog tijela može mijenjati najkasnije do 15. prosinca tekuće godine, a primjenjivati se od 01. siječnja sljedeće godine do donošenja nove odluke.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu odluke o vrijednosti boda komunalne naknade provelo se u trajanju od 11. prosinca do 18. prosinca 2018. godine.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu odluke o komunalnoj naknadi provelo se u trajanju od 11. prosinca do 18. prosinca 2018. godine.